Področja dela

CIVILNO PRAVO

– obligacijsko pravo

– stvarno pravo

– dedno pravo

– družinsko pravo

– izdelava pogodb civilnega prava

– vpisi v zemljiško knjigo

– postopki denacionalizacije

– posestni spori

– pravo intelektualne lastnine- odškodninsko pravo- pravo varstva osebnih podatkov

– zastopanje v izvršilnih postopkih in izterjava terjatev

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

– pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi

– sestava vseh vrst splošnih aktov delodajalca in pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju

– svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev

– zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi

– svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava

– svetovanje in zastopanje delavcev in uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja

– svetovanje in zastopanje delavcev v individualnih delovnih sporih

– zastopanje v socialnih sporih

GOSPODARSKO PRAVO

– gospodarsko statusno pravo

– gospodarsko pogodbeno pravo

– pravo vrednostnih papirjev

– pravo intelektualne lastnine

– pravni skrbni pregledi

– pravo varstva konkurence

– prevzemno pravo

– insolvenčno pravo

KAZENSKO PRAVO

– sestava kazenskih ovadb

– zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku

– uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku

– vlaganje zasebnih tožb v imenu strank

– zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih

 

– vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge

– zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde

– sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb

– zastopanje v postopkih o prekrških

– sestava prošenj za izbris obsodbe

– sestava prošenj za pomilostitev

 

UPRAVNO PRAVO

– svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov

– svetovanje in zastopanje v upravnih sporih

– svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil

 

– priprava razpisne dokumentacije in drugih potrebnih, dokumentov v postopkih javnega naročanja

– sestava zahtevkov za revizijo pred državno revizijsko komisijo

 

PRAVO EU

– prost pretok storitev in nastopanje na trgu EU

– prost pretok blaga in blagovna izmenjava na trgu EU

– prost pretok delavcev in njihove pravice v EU

– prost pretok kapitala

USTAVNO PRAVO

– vlaganje ustavnih pritožb

– vlaganje pobu za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih predpisov

– zastopanje pred Ustavnim sodiščem RS

PRAVO EU

– zastopanje strank pred Evropskim sodiščem za človekove pravice